Disclaimer – MassaBouw.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.massabouw.nl

Bedankt voor uw bezoek aan deze website.

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Massa Bouw B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70809720.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Massa Bouw gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeftMassa Bouw geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Massa Bouw kan cookies toepassen om onze website gebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

De website van Massa Bouw bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. roelandbull.nl is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Massa Bouw is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Massa Bouw het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u Massa Bouw herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op mijn website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Massa Bouw worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Indien u van mening bent dat een van de gebruikte afbeeldingen niet toegestaan is vanwege auteursrechten, dan kunt u dit melden via de onderstaande contactgegevens waarna de afbeelding(en) zal worden verwijderd.

Massa Bouw behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Massa Bouw B.V.

Goltziusstraat 34, 5911 AW te Venlo in Nederland

T: + 31 (0)6 1854 3000

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stel ik het enorm op prijs dat u deze meldt.